Pogoji in najem plovil na Hrvaškem

/Pogoji in najem plovil na Hrvaškem
Pogoji in najem plovil na Hrvaškem 2017-02-06T14:49:15+00:00

Splošni pogoji za najem jadrnice na Hrvaškem

Splošni pogoji najema

1. Pogodbeni stranki
Pogodbeni stranki sta ponudnik čarterskih plovil ali organizator in najemnik – kot je omenjeno v pogodbi. Ponudnik čarterskih plovil (organizator) je lastnik plovila, ki ga najame najemnik ali oseba, ki jo ta najemnik pooblasti. Podjetje BlackBird Group Ltd. (v nadaljevanju agencija) deluje kot posrednik v zvezi s to pogodbo.

2. Sprejem pogodbe in njenih pogojev
a) Ker agencija deluje kot predstavnik ponudnika čarterskih plovil, je pooblaščena, da sprejme to pogodbo in jo tudi ustrezno podpiše.
b) Najemnik potrjuje, da je pogodbo prebral in da je razumel navtično terminologijo, ki je uporabljena v tej pogodbi. Najemnik se poleg tega tudi strinja s splošnimi pogoji te pogodbe, vključno s posebnimi karakteristikami najema plovila, in s to vrsto športne dejavnosti.

3. Najemnina za plovilo
Najemnina vključuje uporabo plovila in njegove opreme. Dodatki in dodatni stroški se zaračunajo posebej in niso upoštevani v primeru morebitnih povrnitev čarterskih stroškov. Naslednje postavke niso vključene v najemnino: pristaniške takse, gorivo, plin, voda in vsi izdatki za ukrepe, ki so potrebni za pravilno delovanje plovila v času potovanja. Očitne napake pri izračunu najemnine ali pomanjkljivosti v zvezi z nekaterimi pogoji v tej pogodbi ne opravičujejo odstopa od pogodbe. Namesto tega se lahko ustrezno izvedejo popravki, ki temeljijo na trenutnem ceniku najemnin in trenutnih pogodbenih pogojih ponudnika čarterskih plovil. Zaradi morebitnih nepravilnosti pri opremi (neskladnost z inventarjem ali seznamom opreme, ki ga je dobil najemnik) najemniku niso dovoljeni odtegljaji – pod pogojem, da je zagotovljena varnost in delovanje tako plovila kot tudi opreme.

4. Potovanje na lokacijo in prijava plovila
Potovanje na lokacijo ni del te pogodbe. Če se začetek potovanja zamakne, ker je najemnik ali član njegove posadke zamudil, stroški ne bodo povrnjeni. Najemnik in njegova posadka se zavedajo dejstva, da najemajo »inštrument« s katerim bodo pluli in da se pogoji, o kateri so se dogovorili, razlikujejo od zakonov in predpisov na področju turizma.

5. Najemnikov odstop od pogodbe
Če najemnik iz kakršnegakoli razloga odpove najem plovila, lahko najemnik po predhodnem dogovoru s ponudnikom čarterskih plovil poišče nekoga, ki bo prevzel njegove pravice in obveznosti. Če najemnik ne najde tretje osebe, ki bi ga nadomestila, bodo obračunani stroški odpovedi:
– 20% cene najemnine, če podjetje Burin Yachtcharter d.o.o. uspe najti stranko za odpovedani teden,
– 50% cene najemnine, če je rezervacija odpovedana več kot en mesec pred prvim dnem najema,
– 100% cene najemnine, če je rezervacija odpovedana manj kot en mesec pred prvim dnem najema.
a) Obdobje veljavnosti te pogodbe se lahko spremeni le, če se ponudnik čarterskih vozil s tem strinja. Sprememba mora biti v skladu z obstoječimi možnostmi.
b) Najemnikova odpoved do štiri tedne pred začetkom potovanja: plačilo odpovedi z ozirom na že plačane zneske. Po tem roku je treba plačati celoten znesek. Najemniku močno priporočamo, da plača posebno zavarovanje v primeru odpovedi.
o Če obstaja možnost za ponovni najem plovila za cel teden (bodisi delno ali v celoti), bomo zadržali 20 % najemnine za kritje stroškov, ki so s tem povezani. Če je ponovni najem delni, torej ni za cel teden, bomo zadržali 20 % najemnine + sorazmerni delež preostale najemnine. Ponudnik čarterskih plovil bo preostali znesek vrnil najemniku.
c) Napake, nepravilno delovanje instrumentov ali druge težave z opremo najemniku ne dajejo pravice, da bi zavrnil prijavo, prenehal s potovanjem ali zahteval finančne terjatve – pod pogojem, da je pravilna navigacija možna z uporabo klasičnih metod plovbe, kot so določanje položaja s kompasom, navigacija »na slepo« itd., in če je z dobro mornarsko prakso zagotovljena varnost ladje in posadke.

6. Prijava in odjava plovila
a) Ponudnik čarterskih plovil mora dati najemniku ali osebi, ki jo ta imenuje (kapitanu), vsa ustrezna navodila in tehnične podrobnosti o opremi, kar stori na podlagi kontrolnega seznama ali inventarja. Opravi se lahko tudi preizkusna vožnja. S podpisom kontrolnega seznama najemnik/kapitan potrjuje, da je prevzel čisto plovilo, ki je v dobrem stanju, s polnimi rezervoarji (gorivo, voda) in povsem delujočo opremo. Morebitne napake, poškodbe ali manjkajoče dele opreme je potrebno navesti v pisni obliki.
b) Najemnik lahko zavrne prijavo, če varnostni standardi niso v skladu z nacionalnimi pravili in predpisi ali če so prisotne poškodbe na ladijskem trupu, palubi, jamborih, vrveh, jadrih ali krmilnih napravah do te mere, da ni več mogoče zagotoviti varnosti plovila in posadke. V tem primeru stopi v veljavo točka 6a.
c) Ponudnik čarterskih plovil lahko zavrne predajo plovila, če:
• najemnina ni plačana v celoti,
• kavcija ni bila plačana ali nadomeščena z zavarovanjem,
• potrebni dokumenti manjkajo ali so nezadostni (brez licence ali licenca ne velja za najeto plovilo itd.),
• se med postopkom prijave ali preizkusne vožnje ugotovi, da kapitan ni primerno usposobljen za to delo.
d) V zadnjem primeru ali v primeru težav z licenco, se lahko potovanje začne z drugim kapitanom. Stroške krije najemnik.

7. Zapozneli postopek prijave
a) Če ponudnik čarterskih plovil ne more zagotoviti plovila ali primernega nadomestila (s tem je mišljen model plovila, ki ima podobne dimenzije in opremo) in je ta zamuda daljša od ¼ celotnega časa najema ali traja največ tri (3) dni, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru se mu povrne denar od že izvedenih plačil. Dodatnih terjatev ne sme zahtevati.
b) Če je pred začetkom potovanja jasno, da na dogovorjeni datum ne bosta na voljo niti želeno plovilo niti nadomestno plovilo, mora ponudnik čarterskih plovil obvestiti najemnika takoj, ko izve za to dejstvo. V tem primeru lahko obe stranki odstopita od pogodbe pred predvidenim začetkom potovanja. Plačila, ki jih je najemnik že plačal, bodo povrnjena tako kot v zgornjem primeru. Dodatnih terjatev najemnik ne sme zahtevati.
c) Če ponudnik čarterskih plovil zamudi s prijavo iz razlogov, za katere je odgovoren sam, bo moral najemniku sorazmerno povrniti denar
• pod pogojem, da je bilo dogovorjeno, da se postopek prijave izvede v drugi polovici dneva, vključno z nočitvijo na plovilu,
• ali če se nadomestno plovilo in/ali dejanska prijava ne izvede do poldneva naslednjega dne,
• ali če je bilo dogovorjeno, da se postopek prijave izvede v prvi polovici dneva, a je bil v resnici zamaknjen za več kot 12 ur.

8. Zavarovanje in kavcija
Najeto plovilo je zavarovano proti poškodbam tretjih oseb, požaru, strelam, eksplozijam, kraji in tatvini, poškodbam, ki nastanejo zaradi naravnih nesreč, tveganj na morju in v primeru trčenja, ter proti kakršnikoli izgubi ali škodi razen na opremi, ki je navedena v tej pogodbi.
Finančna odgovornost najemnika za izgubo ali škodo, ki jo je povzročil sam ali član posadke, je omejena z dogovorjeno kavcijo. Dogovorjena kavcija je lahko tudi zavarovana pri zavarovalnici.
Izjeme so navedene v tej pogodbi.
a) Zavarovalna premija za najeto plovilo je vključena v ceni najema ali zaračunana posebej kot dodatni strošek.
b) Zavarovanje ne krije nesreč članov posadke ter izgub in poškodb njihovih osebnih predmetov. V ta namen vam priporočamo, da si priskrbite dodatno zavarovanje.
c) Če želite uveljavljati zavarovanje v primeru škode, je v pogojih navedeno, da to pride v poštev le, če škoda ni povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti ter če najemnik/kapitan ni povzročil vedenja, s katerim bi zavarovalca razrešil opravljanja njegovih pogodbenih obveznosti.
Izrecno je določeno, da v primeru hude malomarnosti ali namernega dejanja obveznost najemnika ni omejena s kavcijo. Najemnik je lahko prisiljen plačati celoten znesek škode

9. Uporaba plovila, obveznosti, škoda
a) Najemnik/kapitan se strinja, da bo plovilo upravljal z upoštevanjem dobre mornarske prakse in da bo natančno preučil vse pravne ukrepe in predpise, ki veljajo v državah, ki jih bo obiskal.
b) Najemnik ali kapitan, ki ga je določil najemnik, se obvezujeta, da
• na krov plovila ne bosta sprejela več oseb, kot je dovoljeno, in da bosta ponudnika čarterskih plovil in pristojne organe obvestila o morebitnih spremembah v posadki.
• ne bosta dovolila, da bi bilo plovilo uporabljeno za prevoz potnikov, za komercialni ribolov ali kakršnokoli drugo pridobitno dejavnost.
• se ne bosta udeleževala dirk, razen če se ponudnik čarterskih plovil s tem strinja, in da plovila ne bosta dala v najem drugi osebi.
• tega plovila ne bosta uporabljala za vleko drugih vozil in ne bosta dovolila, da druga plovila vlečejo ali rešujejo to plovilo, razen v nujnih primerih; če se pojavi tak nujni primer, mora to odobriti ponudnik čarterskih plovil (ali oseba, ki jo ponudnik čarterskih plovil pooblasti). Če to ni mogoče, mora kapitan vzpostaviti kontakt s kapitanom drugega plovila in doseči dogovor o stroških vleke ali drugih reševalnih postopkih preden sprejme pomoč.
• bosta pisala ladijski dnevnik, v katerem bosta beležila naslednje zadeve v kronološkem vrstnem redu: pot, manevri, ravnanje z jadri/motorjem, lega, preverjanja, vzdrževanja in popravila, pomembni dogodki in opažanja (nesreče).
• da ne bosta pustila prižganega motorja, če ladja pluje v nagnjenem položaju, in da bosta motor uporabljala le toliko, kolikor je potrebno; jadra je potrebno prilagajati danemu vetru.
• bosta zapustila zaščiteno pristanišče le, če bo to v skladu z načeli dobre mornarske prakse.
• bosta zapustila nevarna sidrišča ali priveze, če bo to potrebno zaradi vremenske napovedi, obstoječih vremenskih razmer ali predvidene situacije.
• bosta poskrbela, da bo v primeru zasidranega plovila možno prepoznati nevarnost v vsakem trenutku in tako poskrbeti za ustrezne ukrepe, da bi se izognili nevarnosti.
c) Če na plovilu nastane škoda zaradi materialne obrabe, mora najemnik/kapitan poskrbeti za zamenjavo delov ali popravilo po navodilih ponudnika čarterskih plovil ali njegovega namestnika. Če nikogar ni mogoče priklicati, lahko najemnik ali kapitan sam popravi ali zamenja del – pod pogojem, da znesek ne presega 100 evrov. Ta znesek bo povrnjen po koncu potovanja s predložitvijo računa, razen če najemnik, kapitan ali posadka povzročijo škodo zaradi nepravilnega, pomanjkljivega ali malomarnega ravnanja s plovilom. Odstranjenih delov ni dovoljeno vreči stran. Če mora plovilo ostati v pristanišču zaradi popravila, najemnik ne sme zahtevati terjatev, razen če zamuda preseže ¼ celotnega časa najema. V tem primeru najemnik dobi povrnjen sorazmerni delež denarja. Nadaljnje terjatve niso dovoljene.
d) V primeru večje škode ali nesreče na morju ter morebitnega zapoznelega ali nemogočega manevriranja plovila je treba nemudoma obvestiti ponudnika čarterskih plovil. Najemnik/kapitan mora narediti vse, kar je v njegovi moči, da zmanjša posledice in se izogne dodatni škodi (npr. okvari na motorju ipd.). V skupnem dogovoru s ponudnikom čarterskih plovil mora najemnik/kapitan organizirati vsa potrebna popravila, zapisati vse podatke, spremljati popravila in se pogajati za ceno in plačilo. Prav tako si mora beležiti vse podrobnosti v zvezi s škodo in – v primeru, da tretja oseba zahteva terjatve – imeti vse podatke potrjene s strani pristojnih organov. Od najemnika/kapitana se lahko zahteva, da plača vse stroške, če zgoraj omenjeni pogoji niso izpolnjeni. Najemnik/kapitan je v celoti odgovoren za vse neposredne in posledične stroške, kot je zaplemba plovila, če je to v okviru odgovornosti najemnika/kapitana ali članov posadke.
e) Če obstajajo razlogi za domnevo, da je plovilo poškodovano na delu, ki je pod vodo, je treba plovilo pripeljati v najbližje pristanišče, kjer je potrebno najeti potapljača, organizirati žerjav ali plovilo dati na kopno. Stroške nosi najemnik.
f) Krajo plovila ali dela opreme je treba prijaviti na najbližji policijski postaji.
g) Živali so lahko na krovu le z izrecnim dovoljenjem ponudnika čarterskih plovil.

10. Odjava
a) Najemnik se mora vrniti v pristanišče v času, ki je določen v pogodbi, oziroma pisno obvestiti ponudnika čarterskih plovil, če je prišlo do kakršnekoli spremembe. Pri dogovorjenem urniku je treba upoštevati vse vremenske nepredvidljivosti ali druge neugodne okoliščine. Če najemnik plovila ne more vrniti sam, mora obvestiti ponudnika čarterskih plovil in se dogovoriti, da bo plovilo vrnila druga oseba, pri čemer stroške in tveganje prevzame najemnik. Do odjave mora najemnik na krovu pustiti usposobljeno osebo. Če najemnik ne ravna v skladu s to določbo, mora poravnati vse finančne terjatve, ki izhajajo iz te malomarnosti in kršitve pogodbe. Finančna obveznost ni omejena z dogovorjeno kavcijo. Pogodba o najemu plovila ni v celoti izpolnjena, dokler plovilo ni vrnjeno v takem stanju, kot je določeno v pogodbi.
b) Za vsak dan zamude pri vrnitvi plovila bo moral najemnik plačati nadomestilo v višini dvojne dnevne najemnine plovila. Izračun temelji na ponudbi, ki se nahaja v trenutnem ceniku ponudnika čarterskih plovil. (Odobreni popusti ali drugi posebni pogoji, kot je zgodnja rezervacija ali bonus za »navadnega« najemnika, se pri izračunu globe za pozno vrnitev ne morejo upoštevati.)
c) Najemnik mora plovilo ponudniku čarterskih plovil vrniti najkasneje do dogovorjenega datuma in ure. Do tega trenutka mora celotna posadka, vključno s prtljago, zapustiti plovilo. Čas za čiščenje, odjavo in pregled plovila s stani ponudnika čarterskih plovil ali njegovega namestnika je del dogovorjenega urnika, ki je določen v pogodbi.
d) Pri odjavi je potrebno natančno zabeležiti in plačati za vsakršen del opreme, ki je izgubljen ali poškodovan. Ta znesek se lahko odšteje od kavcije. Ponudnika čarterskih plovil je treba obvestiti, če je plovilo nasedlo ter sporočiti morebitno škodo.
e) Če je plovilo (vključno z opremo) v dobrem stanju, čisto, popolno in s polnim rezervoarjem goriva, bo najemnik dobil povrnjeno kavcijo. Ustrezno stanje plovila pri odjavi morata skupaj potrditi najemnik in ponudnik čarterskih plovil ali njegov namestnik.
f) Končno čiščenje je vključeno v najemnino plovila. To pomeni, da mora najemnik plovilo predati nazaj čisto in urejeno (vključno s kuhinjskimi pripomočki). Če se to ne zgodi, lahko ponudnik čarterskih plovil zahteva dodaten znesek za potrebno čiščenje.
g) Če so potrebna popravila, mora to najemnik sporočiti ponudniku čarterskih plovil in se dogovoriti za zgodnejšo vrnitev plovila, tako da so popravila lahko končana pred začetkom naslednjega najema plovila. Če je škoda v pristojnosti ponudnika čarterskih plovil, bo najemnik dobil povrnjeno najemnino za izgubljene dneve. Najemnik ne sme zahtevati kakršnihkoli dodatnih terjatev (cene nočitev ipd.) (glej tudi točko 8). Če je škodo povzročil najemnik, ne dobi nobenega nadomestila za izgubljeni čas potovanja.
h) Če je škodo ali izgubo potrebno prijaviti zavarovalnici, bo kavcija (ali njen del) povrnjena, ko bo izvedeno plačilo s strani zavarovalnice. Najemnik bo dobil povrnjeno kavcijo, ko se bodo odšteli vsi stroški za popravilo škode, ki jih ni krila zavarovalnica. Kavcija se prav tako lahko zadrži, če zneska popravil in drugih izdatkov ni mogoče izračunati točno ob odjavi plovila.
i) Vsi zahtevki za škodo, ki jih najemnik terja od ponudnika čarterskih plovil, morajo biti pisno zabeleženi takoj po odjavi plovila in morajo vsebovati ustrezno razlago. Terjatve, ki jih najemnik zahteva pozneje, se ne upoštevajo.

11. Omejitve s strani ponudnika čarterskih plovil
Ponudnik čarterskih plovil si pridržuje pravico, da omeji gibanje plovila, bodisi zaradi kategorije plovila ali zaradi nevarnih ter neobičajnih pogojev za plovbo. Ponudnik čarterskih plovil lahko tudi prepove nočno vožnjo. Odgovornost za neupoštevanje teh omejitev nosi izključno najemnik/kapitan.

12. Odgovornost in pristojno sodišče
Vsi spori med najemnikom in ponudnikom čarterskih plovil morajo biti rešeni neposredno med njima. Če je potreben arbitrarni ali sodni postopek, je pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika čarterskih plovil. Za vse spore med najemnikom in jadralno zvezo se uporablja hrvaški zakon. Če je to primer za sodišče, bo pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika čarterskih plovil.

13. Odgovornost jadralne zveze
Jadralna zveza deluje kot posrednik med najemnikom in ponudnikom čarterskih plovil. Njena odgovornost ne presega njenih določenih nalog in odgovornosti.
Če so deli pogodbe nični ali neveljavni, drugi deli ohranijo svojo veljavnost. Podpisnika si pridržujeta pravico, da popravita napake pri besedilu in izračunih.
Vse dogovore, ki niso vsebovani v pogodbi, ustne obljube in spremembe je treba pisno potrditi.
S podpisom dokumenta najemnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje in da se strinja z vsebino.

……………………………………….
Podpis najemnika

* To standardno pogodbo o najemu čarterskega plovila je oblikovalo Združenje za javni promet (VöV), preverila pa jo je gospodarska zbornica. Pogoji niso zavezujoči. Vsako podjetje, ki se ukvarja s čarterjem, jo lahko uporablja v celoti ali deloma. V primeru dvoma za original velja angleška različica.

jadranje-po-hrvaskem-najem-jadrnic-najem-katamaranov-najem-motornih-colnov-najem-luksuznih-plovil-najem-guletov-jadranje-gremo-jadrat-najem-plovil-jadranje-hrvaska-jadranje-na-hrvaskem-najem-plovil

Poišči svoj čoln online

Poiščite svoj čoln na Hrvaškem v našem online sistemu. Razpoložljivost čolnov v realnem času s slikami, podatki, cenami in popusti. Katamarani, jadrnice, motorni čolni, guleti in luksuzne jahte na voljo za najem na Hrvaškem iz Splita, Dubrovnika, Zadra, Šibenika, Pule, Biograd na Moru, Kaštela, Murter, Seget, Trogir in vseh ostalih krajev.

Last minute najem čolnov na Hrvaškem

Poiščite svoj last minute čoln na Hrvaškem . Ekskluzivne ponudbe z najboljšimi cenami za katamarane, jadrnice, motorne čolne, gulete in luksuzne jahte za najem iz Splita, Dubrovnika, Zadra, Šibenika, Pule, Biograd na Moru, Kaštela, Murter, Seget, Trogir in vseh ostalih krajev.